Příprava před konstelací a její průběh

PŘÍPRAVA PŘED KONSTELACÍ

To, co je naprosto zásadní před účastí na konstelačním semináři a obzvláště před vlastní konstelací, je touha po změně ve svém životě. Rozhodnutí, že chci něco jinak a že pro to chci něco udělat. Ochota přijmout zodpovědnost sama za sebe a svůj život, ochota k pravdivosti a ochota změnit se. Nehledat viníky a výmluvy, ale prostě jít a konat.
Na seminář můžeme samozřejmě zavítat i ze zvědavosti, v touze poznat, jak konstelace probíhají a fungují, seznámit se s tím, jak pracuje lektor, abychom zjistili, jestli nám to sedí nebo ne. Záměry mohou být různé.

Je přínosné, ale ne nezbytné, pokud to např. není prakticky možné, zjistit si více o své rodině a rodu alespoň 2-3 generace zpátky, obzvláště o faktech týkajících se oblasti, na kterou se chcete v konstelaci zaměřit. Pokud se téma týká např. práce a peněz, tak se příbuzných vyptávat, jak to měli Vaši předkové právě s prací, penězi a majetkem, ale nejen to. Vaše téma může mít vztah i s událostmi v rodu zdánlivě nesouvisejícími.
 

Čeho si všímat při vyprávění o vaší rodině a rodu:

- předčasná (před čtyřicítkou) nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí
- úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody
- bývalí partneři/ky Vaši, Vašeho partnera/ky, Vašich rodičů
- první lásky, zatajení otcové, děti z předchozích vztahů
- vyloučení někoho z rodiny - černé ovce, narušené vztahy, emigrace,
- ztráty majetku, zabavený a ukradený majetek, prohospodařený, utracený či prohraný majetek, užitek z neštěstí druhých - získání firmy, nemovitosti apod.
- vážné nemoci, závislosti
- spáchaný zločin, spáchané křivdy, účast ve válce, válečné oběti
- znásilnění, homosexualita, promiskuita, nevěry, celibát, "staré panny", "staří mládenci"
- knězi a jeptišky v rodině, silně nábožensky založené osoby
- politická angažovanost
- někdo, kdo "vyčníval" v rodině třeba i pozitivně, prosadil si svou, stal se někým významným, šel za svým snem
- opakované osudové vzorce v systému, silné nenaplněné touhy a přání, vícenárodnostní rodinný systém
- problémy v zaměstnání
- hledání svého místa a klidu - cestování, stěhování, nutkavá potřeba změny, přemíra různých aktivit apod.
- prožité šoky, traumata

V případě pracovního tématu může být užitečné znát historii firmy, v které pracujete. Všímat si jakýchkoli neobvyklých událostí, které se staly. Jak to bylo a je s majiteli, penězi, fúze, rozdělení, situace na trhu apod. Co se dělo před Vaším příchodem na Vaše místo, informace o Vašem předchůdci, za jakých okolností odešel, jaké byly vztahy.
Podobně s místem, kde bydlíte. Kdo na něm žil před Vámi, jaký je příběh toho místa, domu, okolí, města.


Z vlastní zkušenosti vím, že pokud nejsou Vaši blízcí zvyklí na takovéto otázky, tak je dobré začít ze široka, neutrálně nebo něčím z jejich či Vašeho života: Jak to vlastně bylo tehdy, když…..? Vyprávěj mi o tom, když jsem byla malá. Jaká byla vlastně babička? apod. Když se už začne takto vzpomínat, tak je možné ptát se více konkrétně, začnou se vybavovat podrobnosti. Chce to správně načasovat a jemný přístup.
Všímejte si také, o jakých tématech a událostech se např. Vašim rodičům nechce mluvit, od kterých utíkají nebo se o nich zmíní jen zběžně, přestože je to zásadní věc pro život jejich nebo jejich rodiny. Právě tam bývají skrytá rodinná tajemství a tabu, tam bývá ukrytá potlačená a neprožitá bolest, smutek, vztek, právě tam bývá zatuhlý tok energie.

 

PRŮBĚH KONSTELACE


KLIENT

Toho kdo se chce podívat na své téma (klient) vyzvu, aby si sedl vedle mě – lektora.
Klient pak vysloví svou motivaci, co chce změnit, svoje téma.
Většinou se zeptám, co neobvyklého se přihodilo v jeho původní nebo současné rodině, v jeho životě. Jde zde o fakta, ne o domněnky nebo dalekosáhlé příběhy.
Vyzvu ho, aby si z přítomných vybral zástupce: za sebe sama a potom např. za matku, otce, partnera, babičku apod. a nebo také za „nehmotné“ jevy např. práce, peníze, nemoc, láska, život, bolest, smrt apod.
On pak zástupce rozestaví do konstelace následujíc své vnitřní vedení, intuici.
Posadí se zpátky na své místo a vše, co se děje v konstelaci, sleduje, dýchá, nechá konstelaci na sebe působit. Konstelace již koná sama ze sebe.
Konstelace trvá většinou 1 hodinu.
 

ZÁSTUPCI

Zástupci jsou v konstelaci proto, že jsou nestranní, nejsou ovlivněni žádným příběhem, zkušenostmi, navyklými strukturami ani obrannými mechanismy podvědomí klienta, neznají ty, které zastupují, a mohou tedy pravdivě a nestranně ukazovat obraz klientova nitra a toho, co se v celém systému odehrává. Ukazují to, co on sám nedokáže takto jasně vidět, není to pro něj možné.
Pokud zástupce souhlasí, že vstoupí do konstelace klienta, tak se nechá postavit do konstelace na místo, které mu určí klient. Je od té chvíle ve službě pro klienta, v důvěře v konstelaci a v přání, ať se vše děje pro nejvyšší dobro klienta tady a teď. Nechá sebou hýbat z nitra, nevkládá vlastní názory, doporučení, rady, předpoklady apod.
Zástupce je přítomen v konstelaci, otevřený k tomu co přichází, neustále si uvědomuje, prociťuje, co se u něj děje nebo mění v průběhu konstelace, ať už se to týká fyzických pocitů, emocí, vztahu s ostatními v konstelaci apod. Na vyzvání lektora stručně a co nejjasněji vysloví, co je právě u něj aktuální a následuje jeho pokyny.
Emoce nemusí hluboce prožívat, stačí si všimnout, že je přítomen např. vztek, pojmenovat ho, vyslovit. Nemusí vztek odžít. Je dobré být k sobě jemní. Pokud by to bylo pro průběh konstelace nezbytné, aby prošel větší emoční projev, tak se tak stane, aniž bychom to kontrolovali.
Není náhoda, do jaké role si klient zástupce vybere a obzvláště pokud se během dne jedna role u jednoho člověka opakuje, může být přínosné položit si otázku, čeho ve mně samotném se toto týká, co mi to ukazuje, co mě to učí? Každou rolí se tedy proměňuje i část nitra zástupce, pokud se tomu otevře.


ZÁVĚR KONSTELACE

Většinou na závěr konstelace požádám klienta, aby si šel převzít své místo od zástupce, který zastupoval jeho samotného. Přijme vše, co za něj zástupce prošel, srdcem, dechem, očima, břichem, rukama a postaví se na své místo.
Nechá na sebe působit energie, tak jak se v systému v průběhu konstelace proměnily a také závěrečný obraz konstelace. To si v sobě odnáší.
Zástupci si vystoupí z rolí.
Klient konstelaci nijak rozumově dál nerozebírá, nehovoří o ní s ostatními, neptá se zástupců jaký mají na konstelaci názor apod. Tím by ubíral konstelaci sílu a oslaboval její další působení.
Nerozebírání konkrétních konstelací platí pro všechny zúčastněné. Takže ani zástupci nechodí za klientem a neříkají mu své názory a rady nebo co cítili, když stáli v roli.
Také po skončení semináře platí, že o jednotlivých konstelacích nemluvíme nijak konkrétně. Pokud o nich potřebujeme něco říct, tak pouze obecně, aby to nevedlo k určité osobě a s velkou úctou. Např.: "V jedné konstelaci se ukázalo, že...a toto poznání bylo pro můj život moc důležité." Každým neuctivým slovem je ubírána síla konstelaci, kterou dotyčný prošel, takže i jemu.