Jak konstelace fungují

Ať chceme nebo nechceme, jsme součástí nejrůznějších systémů a vše, co se v těchto systémech děje nebo se stalo v minulosti se nás týká a na hluboké byť i podvědomé úrovni ovlivňuje náš život, ať už jsme si toho vědomi nebo ne. Nejzákladnějším systémem je naše rodina a rod a vzájemné vztahy členů tohoto systému. Systémem je třeba i naše tělo a v něm mají k sobě vztah jednotlivé jeho části, orgány. Těmi širšími systémy jsou potom pracovní systémy (vztahy kolegů, nadřízených, majitele firmy, odkud kam tečou peníze), oblasti našich zájmů, národní (jsme součástí národa, do kterého jsme se narodili), náboženské atd.

Vše souvisí se vším a je vzájemně propojené, takže cokoli se v systému stane u jakéhokoli jeho člena, tak se šíří dál do celého systému a ovlivňuje tím všechny další členy. Z minulosti do současnosti, ale i opačně ze současnosti do minulosti. Proto je metoda konstelací tak efektivní.

Každý systém se chová podle určitých zákonů, které zajišťují zachování rovnováhy a života. Dalo by se to připodobnit k přírodním ekosystémům, které mají schopnost udržovat rovnováhu mezi jednotlivými rostlinnými a živočišnými druhy, prostředím, ve kterém žijí a zdroji, které mají k životu k dispozici, platí v nich tzv. přírodní zákony. Tak i např. systém rodu má schopnost udržovat rovnováhu a platí v něm velmi jasný řád a pravidla. Pokud je někde narušena rovnováha nějakým členem rodu - je porušen řád, podle kterého systém funguje, tak celý systém dělá vše pro to, aby se to někde jinde vyrovnalo. Nemůže se to jen tak někam ztratit. Tuto vyrovnávající sílu nazval zakladatel rodinných konstelací Bert Hellinger svědomí rodu a působí na všechny členy rodu ať chtějí nebo ne.

V životě se toto vyrovnávání projevuje třeba tak, že opakujeme naprosto nevědomě rodinné vzorce, problémy, žijeme životy našich předků, v rodě se opakují stále stejné osudy, nemoci, mluví se pak o rodové zátěži (často používané v lékařském prostředí u nemocí), rodové karmě atd. Neděje se nic jiného než to, že svědomí rodu poukazuje na oblasti, kterých je třeba si všimnout, systém se snaží nastolit rovnováhu. V rámci konstelace je možné uvidět, kde byla tato rovnováha narušena, kde byly porušeny zákonitosti a změnit stav do rovnováhy.

V přírodních kulturách a v tradici šamanismu najdeme jasné vědomí toho, že každý je součástí celku, že na každé jednotlivé části záleží a že jsou vzájemně propojeny. Systemické vnímání života a sebe je zde naprosto přirozené a je žito v každodenním životě. Členové těchto přirozených společenství naprosto jasně znají své místo v celém systému, jsou v kontaktu se svými předky a mají k nim velkou úctu, jsou si vědomi hierarchií v rodě, kmeni, v přírodě, na planetě, ve vesmíru. Ctí a respektují univerzální zákony, místo své i ostatních, znají hodnotu každého místa, každého článku systému. Znají tak i hodnotu sebe sama, mohou jít životem s rovnou páteří a se ctí.

Z určitého úhlu pohledu jsou vlastně konstelace velmi jasnou metodou i z pohledu vědy. Každý vědec, který se zabývá přírodními vědami, ať už je to bilogie, fyzika nebo chemie, se setkal hned na začátku svého studia se zákony, které platí pro hmotu, energii, vztahy částic a také se systémy a ví, že není možné tyto zákony porušit bez následků.

Stav nerovnováhy se v našem životě projevuje jako např.:
- problémy ve vztazích – partnerských, k dětem, rodičům
- nemoc
- problémy v práci, firmě, s penězi
- psychické a emocionální potíže
- nespokojenost se svým životem
- opakující se situace pořád dokola
- nespokojenost na své duchovní cestě
- pocit „zaseknutí“ se a stagnace
- pocit vnitřního nesouladu a disharmonie

Konstelace umožňují vynést na světlo to, co skrytě ovlivňuje náš život, co si běžně neuvědomujeme a nevidíme, takže to ani nemůžeme změnit. Když uvidíme pravdu, můžeme pak pochopit souvislosti a změnit svůj vnitřní postoj, abychom mohli žít svobodně, plně a radostně. Vedou nás do přijetí, smíření, klidu, jasnosti, vnitřní síly, vědomí své hodnoty a místa, lásky k sobě i druhým. Učí nás zákonitostem a pravidlům v životě, ukazují Vyšší řád všech věcí, dávají jasnou orientaci v životě. Nehledáme viníky, ale přebíráme zodpovědnost za svůj život a stáváme se tvůrci, konáme.

Když se k tomu přidá duše...

Konstelace jsou mnohem víc než technika, není to terapie (i když se můžeme setkat i s tímto přístupem). Pokud si je lektor konstelací vědom toho, že jsme mnohem víc než tělo a osobnost, že jsme Duše, Vědomí a dál, tak se může otevřít širším rovinám, ty pak mohou vstoupit a je možné s nimi v konstelaci pracovat. Lektor pracuje s jasným záměrem, aby to, co se děje, bylo pro nejvyšší dobro klienta - Duše, pro Nejvyšší Dobro Všech, ne pro krátkodobou úlevu osobnosti nebo pro lepší pocit ega. Ctí Vyšší řád všech věcí.

Takže např. byla narušena rovnováha rodového systému generace před námi, ale lektor v tomto případě ví, že Duše vstupuje do tohoto rodu dobrovolně, rod, v kterém se narodí, je ideální pro její učení, pro možnost zpracování si témat z minulosti a také pro to, aby rodu něco přinesla, třeba to, jak září a kolik Lásky v sobě nese. Potom zde nemůže být ani řeč o nějakém napravování rodu nebo hledání viníků, litování sebe nebo druhých, ale o vděčnosti a Lásce ke svým předkům a celému rodu, vděčnosti za život a za vše co je. Vede ke smíření a lásce.

To ale zároveň neznamená, že nemůžeme v sobě změnit postoj a nemůžeme žít jinak než naši předkové, právě naopak. Vděčnost a úcta k osudům našich předků osvobozuje a my pak můžeme žít svůj život svobodně s jejich podporou a požehnáním. Tím jsem se dostala k velkému přínosu konstelací a to je právě postupné vysvobozování se z pout a vazeb nejen systému rodu, ale i dalších systémů.

A tady na tomto poli se už dostáváme za hranici běžné vědy, přes kvantovou fyziku, která objevila, že neexistují jen částice, ale také vlnění, že prázdno mezi atomy není prázdné a že naše vyzařování, myšlenky atd. ovlivňují všechno kolem nás, až k TOMU, CO JE ZA TÍM VŠÍM a to je To, co skutečně vysvobozuje.